Dostawcą i twórcą treści cyfrowych – Materiałów – dostępnych do nabycia na stronie internetowej Sklepu: https://ing-a.pl/sklep/ jest LANGUAGE STUDIO AND PUBLISHING ING-A.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (50-231) przy ul. Zakładowej 7k/9, NIP 8952251357, KRS 0001011637, REGON: 524138543.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Materiałów, w szczególności warunki składania Zamówienia, dokonywania płatności, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Dostawcy.

W związku z korzystaniem z Materiałów możesz skontaktować się z Dostawcą drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@ing-a.pl.

 1. DEFINICJE
  1. Dostawca/Sprzedawca– LANGUAGE STUDIO AND PUBLISHING ING-A.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (50-231) przy ul. Zakładowej 7k/9, NIP 8952251357, KRS 0001011637, REGON: 524138543.
  2. Klient– podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia, oraz któremu dostarczane są Materiały.
  3. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Materiał (Materiały)– treści cyfrowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, które Klient może nabyć od Dostawcy za pośrednictwem Sklepu. Materiały mają postać pliku elektronicznego, w formacie PDF.
  5. Regulamin– niniejszy regulamin dostarczania treści cyfrowych.
  6. Sklep– sklep internetowy dostępny pod adresem https://ing-a.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówień i w efekcie nabywać Materiały oferowane przez Dostawcę.
  7. Umowa– umowa o dostarczanie treści cyfrowych, zawierana pomiędzy Klientem a Dostawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
  8. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Za pośrednictwem Sklepu Dostawca dostarcza Materiały Klientowi.
  2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
  3. Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie Materiałów przysługują Dostawcy zwanego również sprzedawcą.
  4. Do dokonania Zamówienia Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną wersję jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), oraz włączoną obsługę plików cookies.
  5. Sprzedawca wyłącza w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie swoją odpowiedzialność z tytułu zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, które jest spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, brakiem kompatybilność z urządzeniami Klienta.
 3. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Klient może dokonać zakupu Materiałów poprzez złożenie Zamówienia na stronie Sklepu. Ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto. Złożenie Zamówienia następuje poprzez dokonanie wyboru Materiału, a następnie kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy” znajdującego się obok opisu wybranego Materiału. Kliknięcie tego przycisku powoduje przekierowanie na stronę zamówienia. Na stronie zamówienia Klient wypełnia formularz zamówienia.
  2. Po wypełnieniu formularza zamówienia Klient przechodzi do procedury płatności poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
  3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: zwykły przelew bankowy lub za pośrednictwem Operatora Płatności TPay lub PayPal.
  4. Płatności można dokonywać przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.
  5. Wybierając sposób płatności jako zwykły przelew bankowy, Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie 7 dni kalendarzowych na nr rachunku bankowego: 69 1090 2590 0000 0001 5286 8524 (płatność w PLN) lub PL 40 1090 2590 0000 0001 5286 8561 (płatność w EURO). Brak opłaty w terminie oznacza anulowanie zamówienia.
  6. Zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowej pomiędzy Dostawcą a Klientem następuje z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta.
  7. Po zaksięgowaniu płatności Klienta, na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia przesłany zostanie zakupiony przez Klienta Materiał, a także potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z dowodem zakupu. Jeżeli ma to zastosowanie, Dostawca informuje również Klienta o wyłączeniu prawa do odstąpienia od Umowy.
 4. KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Do prawidłowego korzystania z zakupionych Materiałów Klient musi posiadać standardowy system operacyjny, program Adobe Acrobat Reader lub jego odpowiedniki oraz dostęp do sieci Internet, z zainstalowaną i zaktualizowaną wersją jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari.
  2. W przypadku problemów z uruchomieniem zakupionego Materiału, Klient może kontaktować się z Dostawcą drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@ing-a.pl.
  3. Materiały PDF stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie Materiałów przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Materiałów i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I REKLAMACJE
  1. Dostawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Materiały wolne od wad oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli dostarczone Materiały mają wadę prawną lub fizyczną (rękojmia za wady).
  2. Dostawca zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości dotyczące Materiałów, które zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klienta.
  3. Jeśli Klient stwierdzi wadę Materiałów, powinien poinformować o tym Dostawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
  4. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości Materiałów, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.
  5. Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@ing-a.pl.
  6. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 tygodni licząc od dnia otrzymania przez Klienta Materiału zawierającego nieprawidłowości. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Dostawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
  7. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz rodzaj nieprawidłowości Materiału pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  8. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Dostawcy.
  9. Kompletna reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dostawcę w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty doręczenia mu reklamacji.
  10. Klient w każdym czasie w trakcie trwania postępowania reklamacyjnego przed Dostawcą może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu:
   1. wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
   2. wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
   3. o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  11. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  12. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenia, o których mowa w ust. 10 i 11 powyżej nie stanowią zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Dostawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.
 6. MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
  1. Konsument, który zawarł z Dostawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).
  2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dostawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Zgodę taką Konsument może wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa znajdującego się na stronie zamówienia.
  3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Dostawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli wysłanego do Dostawcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy – na przykład poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej na adresy kontaktowe Dostawcy wskazane w niniejszym Regulaminie.
  4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Dostawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Dostawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 7. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
  1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://ing-a.pl/polityka-prywatnosci/
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowa zawierana jest w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych w związku z zawartą Umową pomiędzy Dostawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Dostawcę.
  3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
  4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
  5. Dostawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, wprowadzania i odwoływania ofert, promocji oraz zmian cen widocznych na stronie Sklepu, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy z Dostawcą.